IOVO: Verilerinizin Denetimini Ekonomik Bir Düzen ile Geri Alın

GİRİŞ

İnterneti kullandığınız zamanlarda sürekli olarak veri ürettiğinizi ve bunların şirketler için ne kadar değerli olduğunu biliyor muydunuz ?

Konuya geçmeden önce veri konusunda kısa bir bilgilendirme yapmak isterim.

İnsanlığın var oluşundan bu yana bilgi; önemsenen, gittikçe değeri bilinmeye başlanan bir olgu olarak varlığını sürdürmektedir. Verilerin en önemlisi, deneyimlerin özü olarak nitelendirilebilen bu kavram, bireyleri ve toplumları derinden etkilemiştir. Yeri gelmiş güce, yeri gelmiş işlenerek bir araç haline dönüşmüştür. Sanayi devrimini başlatan aydınlama çağında önemi gittikçe anlaşılan bilgi, kömür ve petrolden daha değerli hale gelmiş bunu keşfedebilen toplumlar ve bireyler oldukça fazla öne geçmiştir. An itibariyle gelinen bu noktada bilgi; etkili bir silah, caydırıcı nitelikte bir güç, dönüşebilmeye uygun teknoloji, insan hayatını kolaylaştırmada bir araç, bilinmeyeni keşfetmede bir rehber haline gelmiştir. Bilginin öneminin en yüksek doruklara ulaştığı günümüzde, bilgi gerek birey bazında gerekse toplumsal temelde insanları derinden etkilemiştir. Saygı ve başarı bilgi ile beraber gelirken başarısızlıklar az bilgi, yetersiz bilgi, zamanında gelmeyen bilgi gibi unsurlarla yakından ilgili hale gelmiştir. Kendi içinde türlerine değerine göre sınıflanabilen, zihinde belirli süreçler sonunda yaratılan bilgi; bireyleri, toplumları, ülkeleri, ekonomileri ve politikaları doğrudan etkilemeye devam edecektir.

Bilgi dediğimiz kavramın 2 alt bileşeni vardır:

•   Veri

•   işlenmiş veri (enformasyon)

Veri

Olaylar hakkındaki birbirinden ayrı, nesnel gerçekleri ifade ederken çeşitli olguların her türlü gösterimi olarak da ifade edilebilir. Bir konu, yargı hakkında işlenmemiş ham bilgi, ön malzeme olarak ele alınır. İncelenip parçalarına ayrıştırmak ve bu parçaları işleyerek bir şeyler elde etme aşamasında ham madde, başlangıç maddesi olarak tanımlanabilir. Yapısı esnektir. Verinin İngilizce karşılığı olan “data”, Latincede “datum” kelimesinin çoğul hali olmakla birlikte “vermeye cesaret etmek” fiilinin geçmiş zamanı yani “verilen şey” anlamına gelmektedir.

Dilimizde de “verilen şey” anlamında “veri” olarak kullanılır. Data kavramının M.Ö. 300 yıllarında Öklid’ in bir çalışmasında geçtiği araştırmalarda yerini almıştır. Veriler yalın gerçeklerdir. Yıllar geçse de değişmez ve eskimez. Yorum farkıyla anlam değişikliğine uğrasa da özünde aynıdır. Sonuca varılacak bir yargı hakkında, alınacak kararlarda anahtar rol oynar ancak bunları yaparken sebep-sonuç ilişkisi oluşturmaz. Verileri işlerken, elde edilecek sonuçlar kişisel özellik ve deneyimlere göre farklılık gösterebilir.

Enformasyon:

Veriden farklı olarak, bir anlam içerir. Amaç ve önemle bağlanmış veridir. Bilginin bütününden gelen bir parçadır ama tümü değildir. Belirli bir sistem içersinde işlenerek oluşturulmuş düzenlenmiş anlamlandırılmış ilişkilendirilmiş veri setidir. Bu veri seti farklı biçimlerde olabilir. Rapor, makale, gibi belgelere; grafiksel istatistik, şekiller, rakamlar gibi sayısal ifadelere dayanabilir. Görsel ve işitsel bir yapıya bürünebilir. İnceleyen kişiyi konu hakkında değerlendirme sonucu ön fikir sahibi yapar. Bilgi üretim süreci esnasında en önemli ara maddeyi oluşturur. Amacı, iletişim kanallarının bir ucunda bulunan alıcının; karar alma, yargıya varma, düşünme, değerlendirme gibi davranışlarına etki yapmaktır. Kitle iletişim araçları önemli enformasyon kaynaklarıdır. Alıcı bu esnada enformasyonu işleme ve biçimlendirmek durumundadır. Enformasyon ile bilgi arasındaki sınırlar kesin değildir ve çoğu zaman iç içe geçmiş halde bulunabilir. Ayrıştırılması konusunda yorum ve algı farklılıklarından dolayı değişik sonuçlara rastlanması olanaklıdır. Veri ile kıyaslandığında zaten işlenmiş bir veri seti olduğu için bilgi çıkarılması ve yorumlanması daha kolaydır. Bu özelliği ile fark yaratan bir veridir. Bilginin toplumun iletişim kanalları arasında dolaşan yapısı olarak bilgilendirme amacı taşır. TDK enformasyonu, “Danışma” olarak tanımlar. Bazı kaynaklarda bu kavram bilgi olarak geçerken toplumda da böyle bir algılayış söz konusudur. Bu da bilgi ve enformasyon arasındaki sınırlar hakkında ipuçları vermektedir. Diğer anlamları arasında bilgi alma, bilgi edinme, ön bilgi, anlamlı veri seti, malumat gibi kavramlar yer almaktadır.

Bilgi:

Enformasyon ile sınırları kesin olmadığından ikisi birbirine karıştırılabilir. Enformasyonun düzenlenmiş halidir. Anlaşılması gerekenin özüdür. Sebep-sonuç ilişkisini içerir. Bilgi yaratımı sürecindeki en önemli ve anlamlı kısımdır. Bilginin oluşturulması esnasında, kişisel yargılar inançlar, önceki bilgiler ve sezgilerde sürece dâhil olur. Enformasyondan bilgi çıkarılması bu bahsedilen zihinsel donanımlar eşliğinde çalışan, insan aklında gerçekleşen düşünce ile yoğrularak yaratılır. Kararlar ve davranışlar üretilen bu bilgiye göre şekillenir. Tahminler yürütmenin günlük ilişkileri yönetebilmenin anahtarı bilgide saklıdır. Veri gibi mutlak ve yalın olmayabilir. Bulanık, tartışmaya açık, kısmen temelsiz, bazen sezgisel kaynaklardan beslenen bir yapıya bürünebilir. Bazen ifade ettikleri ve nedenleri nesnel bir kanıta dayandırılamasa da büründüğü şekil gözler önüne serili olarak durmaya devam eder bu sebeple de gizemli ve mistik bir havası vardır.

Kimi zaman yazıya ya da şekle dökülmesi zordur anlatmak istediğine dönüştürüldüğünde ya da işlendiğinde yazı şekil ve konuşmadan çok daha fazla şey ifade edebilir. Örneğin çok önemli bir kimya formülü, normal bir insana hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ancak bir bilim adamının elinde çok etkili bir silaha ya da ilaca dönüşebilir. Böylece bilgi, anlatmak istediğini yazı ve şekilden daha kapsamlı ve geniş çapta anlatabilir gösterebilir. Enformasyon ile farkını tanımlayan bir başka ölçütte, bilginin hayata geçirilebilir olmasıdır. Bilgi güce dönüşebilir, katma değer sağlayabilir ve amaçlara ulaşmada etkili bir araç haline gelebilir. Bilginin sadece bir kısmı kitaplara belgelere işlenebilir gerisi insan beyninde saklı kalır. Yine aynı kimya formülünden örnek verilirse, ilgili formül bir bilgi olarak kitaplarda yer alabilir ancak hangi ortam ve şartlarda yapılabileceği ölçek miktarları gibi detaylara yer verilmeyebilir. Enformasyon ise arşivlerde ve kütüphanelerde varlığını olduğu gibi koruyabilir. Bilgi üreten beyinlerde sürekli işlenir ve zamanla değişime uğrayabilir bu değişim onu geçmiştekinden daha verimli bir hale getirebilir. Bu verim oranındaki iyileşme onu işleyen aklın zihinsel donanımları ile doğru orantılı olarak ilgilidir. Gelişmiş ülkeler bilgi ile yönetilir, politikalar ona göre oluşturulur. Üretilen bilginin aktarılması ve saklanması çağlar boyunca önemli bir konu olmuştur. Önceleri birebir konuşma şeklinde aktarılırken yazının bulunması ile duvarlar, deri parçaları, papirüs bir aktarım aracı olurken kâğıdın bulunması devrim niteliğinde olmuş devamında kurulan kütüphaneler ve arşivler sayesinde geçmişe ait bilgi, deneyim ve tecrübeler hakkında kuşaklar ve kültürler arasında zaman ötesi bağ kurulmuştur. Günümüzde bilgiye erişmek teknolojinin olanakları ölçüsünde oldukça genişlemiştir. Sürekli olarak genişleyen sonsuz bilgi evreninde aranılana ulaşmak, yeni bilgilere ulaşmak teknolojinin gelişim konularından biri olmaya devam edecektir.

Bu bilgilendirmenin ardından günümüze ve konuya dönelim.

İnternette herhangi bir yerde yaptığınız paylaşımlar, gönderdiğiniz bir e-posta, alışveriş sitesinden aldığınız bir ürün ya da ziyaret ettiğiniz siteler okuduğunuz günlük siteleri… hepsi dijital ayak izlerinizi toplar. Bu toplanan dijital ayak izleri yani veriler kısmen veya tamamen sizin için değersiz olarak görülebilir. Ancak sizin kişisel tercihlerinizi incelemek isteyen ve buna önem veren ayrıca bu bilgileri toplayan bazı uygulama ve siteler için bunlar maden değerindedir ve işlenmesi önemlidir. Bu verileri toplayan ve işleyen kurumların en başında Google gelir… Bu kurum birçok uygulamayı içinde barındırır. Google analytics, adsense, gmail, google plus, google haritalar gibi gibi…Bu kurumlara ve uygulamalara başka örnek olarak Facebook Yahoo Yandex verilebilir.

Çağımızın en büyük nimetlerinden biri olan bilgiye erişim konusu, teknolojinin de gelişmesi ile birlikte oldukça rahat ve kolay bir özellik haline gelmiş durumda. Ancak bilginin yayılması ve sunulması o kadar fazla ve artmış durumdadır ki hangi bilginin ne kadar işlevsel ve doğru olabileceği kafaları çoğu zaman karıştırmaktadır.. Doğru bilgi kadar bilgi kirliliği diyebileceğimiz bir kavram da konunun ne kadar suistimale açık hale getirebileceğini göz ardı edememize neden olmaktadır..İşte bu sebepler ile verilerin kullanımı işlenmesi oldukça önemli bir iş haline gelmiş durumda. Bu sürecin tamamına veri yönetimi denebilir. Bugün herhangi bir alanda çalışma yapmak istediğinizde o alana ilişkin verilere mutlaka ihtiyaç duyarsınız. O verilerin işlenmesi raporlar haline gelmesi, grafikler ve istatistik bilgiler eşliğinde derlenerek size sunulması işlerinizi oldukça kolaylaştırır.Bunun en başında zamandan tasarruf konusu da gelir.

Özetle işin kilit noktası veri yönetimidir. IOVO (Internet of Value Omniledger) Blockchain teknolojisi ile birlikte sınırları olmayan bir veri işleme, değerlendirme çözümlemenin yanı sıra; akıllı algoritmalar kullanılarak çeşitli kaynaklardan derlenen verilerin güvenliğini sağlama gibi oldukça geniş imkanlar sunan bir yapıdır.

IOVO ‘’değerli bilgilerin güvenli ağı’’ olarak kullanıcının kendi bilgilerini ağa yüklemeye imkan verir.Verilerinizin güvenliğini garanti eden IOVO, paylaşım konusunda sadece izin verdiğiniz ve belirlediğiniz verileri paylaşmanıza olanak tanır. Önceden ayarlanmış ücretlendirme düzeneği ile cüzdanlarınıza paylaşımlarınızın oranına göre token aktarır. Bizim kişisel verilerimizi yine bizim izin verdiğimiz ölçüde kullanmak isteyen projeler, üreticiler, siyasetçiler IOVO veri tabanına ulaşır.

1-)IOVO NEDİR?

IOVO (Internet Of Value Omniledger),sosyal ve ticari uygulamaları birer katman olarak ele alırsak bu katmanların dayanak noktası olacak ana katmanı ifade eder. Bu ana katmana sahip IOVO bütün taraflar için güvenli şeffaf bir altyapı mimarisi sunar.IOVO, insanın yaşamı boyunca sürekli olarak veri ürettiğine ve bunların kişisel özgürlüklerinin önemli bir unsuru olduğunu vurguluyor. Bu kişiye özel veriyi blokzincir içinde merkeziyetsiz ve kişisel hakları ihlal etmeden depolamak istiyor. Bu potansiyel insan sermayesini, paylaşım sınırını kişinin belirleyebildiği özelliğini de ekleyerek işlenmesini ve bunun karşılığında kişinin de ödeme alabileceği dünyanın en geniş veri tabanını oluşturmak üzere yola çıkmış bir ekipten oluşuyor..

IOVO projesi, veri güvenliğini en üst düzeyde tutmakla birlikte diğer veri platformlarının karşısındaki ölçeklenebilirlik sorununa çözüm olabilmek adına DAG isimli bir yaklaşımı benimsemiştir. Düğümler çalıştığı sürece ağı bozmayacak şekilde tam anlamıyla dağıtık bir şekilde korunaklı tasarlanmıştır. “Yerinden yönetim”, bu yüzyılda insanlara idari yönetim anlamında çok yardımcı oldu Blokzincir ile hayatımıza giren merkeziyetsizlik kavramı da çok farklı bir bakış açısı getirdi. Merkezi olmayan yapılardaki insanlar, kendi oluşturdukları verilerini daha güvenlikli bir şekilde saklayabilme ve paylaşabilmeyi fark ettiler. Bu da IOVO’nın felsefesi ile oldukça benzeşmektedir.

IOVO (Internet Of Value Omniledger), hem bireylerin hem kurumların yeniden kendi verilerinin sahibi olmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bunun yanında bireylerin kendi verilerini yönetmesi ile bu sürece dahil olacak para kazanma sürecini kolaylaştırmayı ve hatta bunun kendi kendini yürütebilecek hale gelmesini sağlayacak güçte bir platformdur. IOVO anahtarlı, güvenliği yüksek, dağıtık, adil ve insan merkezlidir. Dünya’da insanlar sürekli veri oluşturulmakta ve bunlar merkezi yapılarda yine merkezi yapıların kendi insiyatifleri sonucu kullanıcıların haberi olmasına rağmen ya da olmaksızın kullanılmakta veya sömürülmektedir.

IOVO, veri çözümlemesinde DAG “directed acyclic graph” olarak bilinen yönlendirilmiş düz ağaç yapısından oluşturularak çeşitli uygulamalara imkan tanıyan bir mimaridir.

2-)Neden IOVO’ya İhtiyaç Var?

Kullanıcılardan veri toplama işinin ne kadar değerli olduğu son zamanlarda şirketler tarafından oldukça sıcak bir gündem haline geldi, veriler doğal olarak günlük hayatımızın alışkanlıklarımızın davranışlarımızın vereceğimiz kararların birer ipucudur.

Netflix Facebook Google Uber Amazon gibi Büyük markalar satın alma kalıplarınızı davranışlarınızı olası durumlardaki olası kararlarınızı önceden çözmek ve buna yönelik alışveriş yapmanızı sağlamak için verilerinizi kullanır buna göre size reklamlar bile hazırlar. Kullanıcı verilerinden oldukça yüksek kazançlar elde eden bu kurumlar kullanıcılarına bu verileri karşılığı bir ücret ödemedi.

Kullanıcıların haklarını savunacak ve onları küresel çaptaki teknolojik pazarlama yapılarına bağlayacak aracı bir tarafa ihtiyaç gerekmektedir. Bu nedenle, IOVO platformunun yenilikçi blok zinciri yapısından yararlanmak hem bireysel veri kullanımını iyileştirecek hem de veri sahipliğini merkezi olmayan bir yapıda parasallaştıracaktır.

Çağımızın getirdiği sosyo-ekonomik gerçekler; bizleri, kurumları ayrıca devletleri verilere daha bağımlı hale getirmiştir.

IOVO’nın bu kadar gerekli olmasının bazı sebepleri şöyledir:

A-) Büyük kurum ve kuruluşlar insanların yapmış olduğu her türlü eylem sonucunda ürettiği verileri işleyerek hakimiyeti ele geçirme ve kontrolü sürekli elde tutmaya yönelik işlere yöneldiler.Mesela seçim dönemlerinde ilgili yerlerden toplanan veriler insanların neye ihtiyaç duyduğunu ve istediğini önceden çözerek buna yönelik sömürücü ve istismara açık politikalar gütmesini sağladı. Verilerin bu kadar kolay erişilebilmesi ve tek elde toplanması çağdaş demokratik yönetimleri ciddi hasara uğratabilir.Ayrıca bu verilerin elde edilmesinde kişisel hak ve özgürlüklerin ne kadar gözetildiği yanında kullanımı konusunda izin alınıp alınmadığı da belirsiz olması yanında bu verilerin paylaşılması sonucu ilgili kişi ve kurumların sağladığı fayda size ücret olarak dönmemiştir.

B-) konuya farklı bir boyuttan bakarsak kurum ve kuruluşlar karar almak istediklerinde evrensel çapta bir veri tabanına ihtiyaç duymaları gayet doğaldır.Bu noktada IOVO veri çözümleyicilerinin ihtiyacını karşılayabilecek kadar neredeyse sonsuz bir veritabanına sahip olarak bu eksikliği giderecek güçtedir.

Bugüne kadar öğrenilmiş yöntemlerle oluşturulmuş veri tabanlarında klasik yöntemler ciddi zaman ve maliyet kaybıdır. IOVO ağının çözümleyici yetenekleri eski sistemlere nazaran kıyaslandığında çok katmanlı yapısı sayesinde görülmemiş şekilde başarılıdır.Teknoloji dünyasında her an veri üreten insanın verileri izinsiz olarak saklanır, aktarılır ve paylaşılır. IOVO bu verilerin değer olarak insana geri dönmesini savunmaktadır.

Blokzincir teknolojisinin gelişimi ile birlikte makinelerin öğrenimi ve yapay zekanın yaptığı işler insanların işini elinden almak üzere.Makineleşme her yerde büyük bir dönüşüm ile gelişiyor.Hizmet sektörü bu değişimi en hızlı yaşayanlardan.Yakın bir gelecekte fiziksel olarak insanların çalıştığı çok fazla iş kalmayacak. Böyle bir ortamda verinin ne kadar değerli bir hale geleceğini görmek gerekir.

IOVO gücünü Blokzincir teknolojisinden alır. Bu teknoloji merkezi olmayan yapı ve uygulamalara izin verir. Böylece kişilerin özel bilgileri akıllı sözleşmelerin güvencesindedir. Merkezi yapılarda ise her türlü bilgiye erişim imkanı ile birlikte onları değiştirme silme imkanı da olduğundan güvenlikten pek söz edilemez.

IOVO verilerin güvenliğini sağlamak yanında paylaşım konusunda ki sınırı bireye bırakır. Kişi verilerin sahipliğini yeniden kazanmış olur bunun yanında verilerini yöneterek kazanç kapısı haline de getirebilir.

3-)IOVO Mimarisinin Çalışma Düzeneği:

IOVO, gelecek adına öngörüde bulunabilinmesine yardımcı olmak için değişik iş kollarını kapsayan bir puanlama yapısı sunar. Sigortacılık, Bankacılık, Finans gibi iş kolları için hazırlanan puanlama, tehlike ve kazanç boyutlarını çözümleyerek kullanıcının fikir yürütmesini kolaylaştırır.

3.1-)Cüzdan:

bilinen klasik yapılardan farklıdır Token saklamanın haricinde veri paylaşımı, mesaj gönderme ve alma gibi işlevlere sahiptir. Veri ayıklama ve aktarma işlerini yapar. Kullanıcı güvenliğini sağlamak adına her uygulama için ağa farklı bir adres atar.

Tek anahtar kullanılarak birden çok adresin yönetilmesi gerçekleştirilir. Bu sistem her kullanıcıya, verileri diğer cihazlara kolayca aktarma imkanı sağlar. IOVO ağındaki her uygulama için yeni adres oluşturulabilir. Böylece kullanıcılar gizlilik tercihlerini istedikleri uygulamalar için farklı ayarlayabilir istedikleri zaman bunları her uygulama için tek tek değiştirebilir. IOVO’nun bizlere vaat ettiği anonimlik ve veri güvenliği konusunda bu önemli bir detaydır bence.

IOVO mimarisinde, daha önce farklı uygulamaların çalışması için oluşturulmuş bir DAG adlı yapıdan bahsetmiştim. Bu uygulamalardan bazıları Inflonomi Dropp Flatty iovobanks isimleri ile yer almaktadır.Bunlar kullanıcının izin verdiği verileri toplar, saklar ve güvence altına alır. Veriyi sahibinin izni olmadan bu veriye erişilemez. Eğer paylaşmak isterse verileri kullanmak isteyen ücreti ödemeyi kabul eder. . Her göz atma eylemi ve sorgusu bir ödeme gerektirir

Gördüğünüz gibi paylaşım tamamen veri sahibinin elindedir. Bunun yanında verinin ne kadarına erişilebileceği de ayarlanabilir.

3.2-)IOVOanalytics Özellikler:

IOVOanalytics, verileri yönetir. veri ve analizleri aramak için bir paylaşım uygulamasıdır. Tüm aramalar ve sorgular, kullanıcıların paylaşmayı kabul ettikleri verilerle sınırlıdır. şirketlere ve araştırmacılara yöneliktir.

IOVOanalytics, tek bir uygulamada IOVO ağının tüm olanaklarına erişim sağlar.

•   Ağ araması

•   Veri toplama

•   İleri seviye veri çözümleme

•   Veri değişimi

•   Veri Paylaşımı

•   Kullanıcılarla iletişim

•   Ücret yönetimi

•   Veri çözümleme kalıpları

•   Cüzdan yönetimi

3.3-)IOVO Veritabanı:

IOVO ağındaki verilerin korunaklı bir şekilde depolandığı yapıdır.Ağ üzerinde çalışan yan uygulamalardan elde edilen veriler yine bu korunaklı yapıda saklanır

3.4-)DAG NEDİR ?

Veri çözümlemesinde yönlendirilmiş düz ağaç yapısı olarak bilinir. Bu yapı ayrıca çeşitli yan uygulamaların üzerinde çalışmasını da mümkün kılar

Bu yapı içersinde oluşturulan kullanıcı verileri, veri oluşturucunun izni olmadan erişilemez haldedir. Yapı içersinde üretilen bilgi birden fazla yolla taşınabildiği için ağaç olarak gözünüzde canlandırabilirsiniz. Hangi dal aracılığı ile ağacın tepesine çıkma kararını vermek tamamen size ait. Yapının ağaç şeklinde olmasının bir özelliği esnek karar verebilmeye imkan sağlamasıdır.Bir noktadan diğer bir noktaya gitmenin farklı yollar ile olmasına imkan veren bir yapı bu. Klasik blokzincirin birbirini tek bir sıra halinde takip eden yapısından da farklı olmaktadır.Bunu biraz düşünün getireceği esnekliklerin başında neler olabilir diye.Bence en başında zaman ve hız geliyor.

3.5-)IOVO Platformunun Yapısı ve Katmanları:

•   IOVO Merkeziyetsiz Uygulama Altyapısı (dApps)

•   IOVO Akıllı Sözleşme Ekosistemi

•   IOVO Sanal Makine Ortamı

•   Benzer Yapılı Şifreleme

•   IOVO İşlem Döngüsü

•   Evrensel Dosya Sistemi

•   IOVO Veri Değeri Zincir Ağı

3.6-)IOVO’nun Ekonomik Yapısı

IOVO’da kazançlar değer kanıtı diye tabir edilebilecek olan “proof of value” (PoV) şeklindedir. PoV, her bir doğrulayıcının kendi payı ile orantılı olarak ödediği, payın “proof of stake” (PoS) göstergesidir. IOVO’nun ekonomik yapısı aynı zamanda doğrulayıcı unsurlara da dayanır. tabi beklenen kazanç onların birleşik değeri ile orantılıdır. Tüm bunların hesaplandığı birleştirilmiş değer iki bileşenden oluşur. Bu bileşenler pay(stake) ve değer puanıdır.

Kullanıcıların payı, PoS ile aynıdır; değer puanı ise kullanıcının IOVO ağı içindeki değerini gösterir. Her kullanıcı bir değer puanına sahiptir. Pay ve değer puanı, birleştirilmiş değeri, zamanla değişen farklı ağırlıklarla etkiler. Başlangıçta, birleşik değer çoğunlukla paylara dayanır; Bununla birlikte, ağ kullanımı arttıkça, değer puanı giderek daha önemli hale gelecektir.merkeziyetsiz uygulama kullanıcısı belirli bir sayıya ulaştıktan sonra, pay değeri tamamen değer puanı ile değiştirilecektir.

3.7-)IOVO Puanlama Sistemine Bazı Örnekler:

Veritabanları yaşamın her bir iş kolunda siz bazı öngörülerde bulunmanızı sağlayacak bakış açıları kazandırabilir. 3 örnek altında bunlara kısaca değinelim

3.7.A-)   SİGORTA HİZMETLERİ:

Araç sigortasından örnek verirsek, araçlara yapılan sigorta ve kaskolar sürücünün geçmiş yıllardaki kaza olaylarına göre değerlendirilip puanlanıyor.Bu puanlama yapılırken kazasız geçen yıllar içinde ayrıca indirim gündeme gelebiliyor.Bu noktada IOVO kullanıcının daha önceki yıllarda yaptığı kaza kayıtlarından çok daha fazla bilgiye ulaşabildiğinden sigorta şirketinin fiyatlandırması daha gerçekçi ve adil bir zemine oturabiliyor. Kaza kayıtları haricinde ulaşılabilecek verilerin başında ilgili kişinin karakter yapısı ruh sağlığı sürüş yeteneği gibi verileri sayabiliriz.Bunlara ek olarak sigortacı da kendi deneyimlerinden yola çıkarak ek bir ölçüt de tanımlayabiliyor.Sistem bu hali ile iki taraf için de daha adil bir zemin sunuyor.

3.7.B-) BANKACILIK VE FİNANS HİZMETLERİ:

Kişilere verilebilecek kredi oranları hakkında daha adil ve tarafsız bir değerlendirme yapabilmek adına oluşturulacak veritabanı hem merkezi sistemin taşıdığı verileri hem de merkezsiz sistemin taşıdığı verileri birleştirebilir.Veritabanı bir kere oluşturulduktan sonra iki tarafında bazı konularda maliyeti düşecektir. Mesela zaman.

3.7.C-) GIDA SANAYİ:

Genetiği art niyetle kasıtlı olarak bozulan gıdalar ile birlikte yetiştirilme sürecinde birçok ilaca ve kimyasala maruz kalarak kirlenmiş zehirli gıdalara karşı insan sağlığını korumak için IOVO ağında gıda üretimi en başından takip edilebilir hale getirilebilir.Bu süreç bir puanlama sistemi ile kalitesi değerlendirilebilir ayrıca gıdaların kalite standardının belirlenmesinde önemli bir ölçüt haline gelebilir

3.8-)IOVO Token Yapısı

Kullanıcılar veri kümelerini derleyerek, hesaplayarak ve ağa ekleyerek token kazanır. IOVO’nun benzersiz Proof of Value tekniği ile kullan tüketilen veri miktarına bağlı olarak kazançları değişken şekilde dağıtılır. Böylelikle likidite sorunu oluşmaz. Şirketler, verilerini paylaşan kullanıcılara ödenen ödülleri ve platformu destekleyen düğümlere IOVO token ödemesi yaparak, kendileri için gerekli veriyi elde ederek hitap ettiği kesimi genişletmiş olur

3.9-)IOVO Uygulamaları

IOVO kişisel verilerin yönetimini kolaylaştırıp bunu kendiliğinden yürütebilecek hale getirerek bu verilerin kullanılması sonucu veri sahibinin ödeme alması üzerine kurgulanmıştır. Özellikle finans, kredi, sigorta, bankacılık, basın-iletişim gibi alanlarda evrensel dApps lar yani uygulamalar geliştirmiştir. IOVO’nın DAG altyapısı her alanda benzersiz uygulamalara olanak sağlar.

3.9.A-) Flatty:

Daha çok bekar veya öğrenci kesimine yönelik olarak hazırlanan uygulama ile ev arkadaşı bulma konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu uygulama Iovo sistemine bağlanarak hayat görüşü, yaşam tarzı, ekonomik durum gibi özellikleri birbirine en yakın kullanıcıların birbirleriyle iletişime geçmelerini bir araya gelmelerini sağlar. Flatty uygulaması sayesinde, evinizi paylaşabileceğiniz kişiler ile iletişim kurabilir hem kira sözleşmelerini yönetip hem de küçük çaplı bir sosyal ağdan faydalanabilirsiniz

•   Ortak tercihlere göre kişilerle bağlantı kurulabilecek

•   Kişilerle doğrudan ve grup sohbeti şeklinde mesaj olanağı

•   Belirli bir yerde kiralama yapmak isteyen kişiler için grup oluşturma imkanı

•   Kullanıcılara ait kişisel veri ve mülk bilgileri IOVO ağı tarafından korunması

3.9.B-) Dropp:

Kullanıcıların haber kaynaklarına fotoğraf eklemesine haber yazmasına fotoğraflarla görsel araçlarla haber mekanlarını belgelendirmesine olanak tanır. Konum işaretçileri sayesinde diğer kullanıcıları da bu yerleri keşfetmeye teşvik etmiş olursunuz.

3.9.C-) Inflonomi:

Konum, ürün veya markalara ait belirlenen içerikleri sosyal ağlarda yayınlandıktan sonra belirli bir oranda indirim kazanırlar. Kullanıcıların kendi reklamlarını, markalarının tanıtımlarını yapmalarına çeşitli markaların reklamlarını yapabilmelerine olanak sağlar Hedef kitlelerine ulaşabilme ve onlar için tanımladığı indirimleri bildirmelerine imkan tanır. , sizin tercihlerinizi değerlendirir. Markalar için uygunluğunuza göre size indirim tanımlar. Bu indirimlerin kullanılması zorunlu değildir. Dilerseniz pazarda işlem görmesini de sağlayabilirsiniz. Bu pazarda bilgi gibi parasal olmayan varlıklarda işlem görecektir.

3.9.D-) IOVOBANKS

kullanıcıların harcamalarını ve yatırımlarını yönetmelerine yardımcı olan blockchain teknolojisine dayanan yenilikçi bir bankacılık sistemidir.

4-)IOVO ve yan uygulamalarından (dapps) görülecek faydalar:

4.A-) Kullanıcının Göreceği Faydalar:

•   İşlevsel Veri cüzdanı

•   Veri Güvenliği ve Şeffaflık

•   Veri Paylaşımı ile Para Kazanma

•   Veri Paylaşımın ölçüt ve düzeyini belirleyebilme

•   Anonimlik

•   Verilerin Gizliliğinin Korunduğunu Bilmek

•   Verilerin Nasıl Kullanılacağını Önceden Bilmek

•   Geçmiş verilere erişim ve o veriler üzerinde analizler yapabilir.

•   İzne sahip olduğu konularda bütün ağa erişebilir.

4.B-) dApp ve Uygulama Sahiplerinin Göreceği Faydalar:

IOVO tarafından, uygulamaların kullanıcılarına ve merkezi olmayan uygulamalara tam güvence verilmiş ve garantilenmiş olup, bu verilerin kullanıcı onayı ile para kazanılmasını kolaylaştırmaktadır. Bunların faydaları şunlardır:

•   Kapsamlı global veri tabanına erişim.

•   Sahip olunan verilerin paraya dönüştürülmesi

•   Veri güvenliği

•   Daha fazla kullanıcının edinilmesi

•   Değiştirilemeyen tarih.

4.C-) Kurum ve Kuruluşların Göreceği Faydalar:

IOVO, çözümleyici yetenekleri yanında devasa büyüklükte bir veri tabanıdır. Araştırmacılar ve analistler için IOVO’nın araçları ve çözümleri benzersizdir.Bunlar şöyledir:

•   Büyük veri erişimi

•   Veri analizlerine imkanlar

•   Anketler oluşturup ankete katılanlarla doğrudan görüşebilir

•   İzin verilen konuda bütün ağda veri erişim hakkı kazanır.

•   Her türlü analiz yapma şansına sahiptir.

•   Güvenli veri depolama alanı ve değiştirilemez geçmiş hizmeti alır.

Genel Değerlendirme:

IOVO, veriyi ve veri işleme çözümleme teknolojilerinin önemini blokzincir ile geliştirerek gelecek sunan bir proje olarak önümüzde duruyor.

IOVO hem kullanıcıları hem uygulama sahiplerini hem kurum ve kuruşları hem de analizcileri bir çatı altında toplayarak bütün tarafların kazançlı olmasını sağlıyor.

IOVO’nın yapısı birçok işkoluna uyarlanabilir nitelikte olması sebebiyle gelecekte en fazla tercih edilecek projelerden biri olacağa benziyor.

FAYDALI BAĞLANTILAR:

Website: http://iovo.io/

Whitepaper: http://iovo.io/assets/whitepaper.pdf

Bitcointalk ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4509519.0

Telegram: https://t.me/iovoledger

Facebook: https://www.facebook.com/iovoledger/

Twitter: https://twitter.com/iovoledger

Medium: https://medium.com/@iovo

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLFMzHnLxhhxaDSY7GZ4Y6A

Github: https://github.com/iovoledger

Reddit: https://www.reddit.com/r/iovo

Author:

Bitcointalk Username: avalonn

Bitcointalk Profile Link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1176993

ETH adress: 0x7a244D040E5F2DCcA793BAca45944859e1B09373

0

Publication author

offline 2 months

nefronil

0
Comments: 0Publics: 5Registration: 01-01-2019
Authorization
*
*
Войти с помощью: 
Registration
*
*
*
Войти с помощью: 
Password generation