KAKUSHIN wa kakushin no tame no bunsan purattofōmudesu.

KAKUSHIN eko shisutemu wa, shikka, kenkyūsha, inobētā, kaihatsu-sha, hatsumei-sha ni totte fukaketsuna seitaikei o sōzō shi, ōkina kanōsei to senzai-ryoku o hakki suru kagidesu. Tokkyo hatsumei no burēkusurū no mae ni seijuku suru mae ni subete no hatsumei ga aideadearu tame, aidea to hatsumei no ma ni hosoi sen ga arimasu. Aidea ga ari, sore o inobēshon ni kaetainara, Kakushin wa kakushin to kakushin no purattofōmu, chiteki zaisan bun’ya no inobēshon to kyōryoku no eko shisutemudesu. Kaku shin torihikisho wa, seitaikei no ryūdō-sei no teikyō-sha to shite kinō shi, hatsumei-sha/ baiyā/ tōshi-ka (kojin matawa Hejjifando) wa kakū no pasuwādo o KKN tōkun ni henkan shite taiō suru hitsuyō ga arimasu. Tatoeba, aru hito ga shōhin o uri,-kin o tsukatte KKN tōkun o kōnyū shitai to shimasu. Kono urite wa, jibun no kojin ginkō ni genkin o nyūkin shi, sore o Ethereum no kōnyū no tame ni sābisupurattofōmu ni tensō shi, Ethereum o KKN/ ETH no pea o motsu betsu no shōkentorihikisho ni tensō suru hitsuyō ga arimasu. Ethereum on Coinbase no kōnyū tesūryō wa kakin sa reru dakedenaku, Ethereum o shiyō shite betsu no torihikisho ni tensō suru tame no tesūryō to, KKN tōkun no kōnyū no tame no dai 3 no tesūryō ga kakin sa remasu.   Chihō bunken-ka sa reta kakushin’ekoshisutemu wa, kakushin no tame no shikin o chōtatsu suru tame ni burokkuchēn gijutsu o shiyō shite iru tame, kakushin-sha wa tōshi-ka ga hatsumei o shikin teikyō suru bunsan-gata eko shisutemu ni aidea o teiji suru hitsuyō ga arimasu. KAKUSHIN eko shisutemude wa, kaite ga furatto matawa dejitaru tsūka o shiyō shite seihin o kōnyū dekiru bunsan-gata shōgyō purattofōmu de, inobētā ga Jisha seihin o hanbai, kōnyū, rīsu suru koto ga dekimasu. Kakushin wa bunsan apurikēshon no senzai-tekina kakushin o shōkai shimasu.

KAKUSHIN wa kakushintekina aidea o jitsugen kanōna seihin ni kaeru tame ni, kakushin-sha ni habahiroi sābisu o teikyō suru hōkatsu-tekina soryūshondesu. Kono purattofōmu wa, seitaikei no tōshi-ka to chokusetsu renkei suru yō ni sekkei sa rete ori, purattofōmu zentai no kizon no inobēshonpuroguramu ni setsuzoku suru koto ga dekimasu. Inobētā o seijitsu ni sapōto suru tame ni, seitaikei zentai ga, dōgyōsha to angō tsūka kikin no yotaku kikan to no ma no angō tsūshin ya, seitaikei ichiba zentai no kōkan nado, kākushin ni kumikoma remasu. Kanshi n purattofōmu no konpōnento. 1. Kōkan. Kākushin’ekusuchenji wa, kyasshufurō o iji suru tame no torihiki purattofōmudeari, seitaikei no ryūdō-sei no teikyō-sha to shite kinō shimasu. Hatsumei-sha/ baiyā/ tōshi-ka (kojin matawa Hejjifando) wa, damī no angō tsūka o sorezore no nīzu ni ōjite KKN tōkun ni henkan dekimasu. 2. Ichiba no basho. Kakushin māketto Place wa, KKN o shiyō shite, kakushin-tekide kankyō ni yasashī chiteki zaisan oyobi seihin o hanbai, chintai, kōnyū suru tame no, soshiki-tekide shinraidekiru onrain ichibadesu. 3. Tanaoroshi purattofōmu. ICO o manabi, ICO ni tōshi shi, ICO o un’ei shi, kizon no ICO o tsuiseki shi, omo ni kakushin-tekide kankyō ni yasashī aidea ya seihin ni shōten o ateta inkyubēshon to kaigo no kiban. ICO no shōsai ika no tsūka ga ukeire raremasu: ETH, BTC, BCH, LTC, dasshu tōkun no sōsū wa 2, 400, 000 KKNdesu

Tōkun no haifu to shikin no shiyō

ANN |  Website | Facebook | Twitter | Telegram |

Watashi no purofīru no rinku Bitcointalk – https: / / Bitcointalk. Orugu/ index. Php? Action = profile; u = 1182404

My Ethereum u~oretto no jūsho – 0x6D8D4D746954bA10E5A0CA46b63919fc16545C09

0

Publication author

offline 3 months

bisiland

1
Comments: 0Publics: 349Registration: 01-03-2018
Authorization
*
*
Войти с помощью: 
Registration
*
*
*
Войти с помощью: 
Password generation